Piešinių  konkursas
,,Mano istorinis parkas"


 2011 m. pažymimi kaip E. F. Andrė parkų metai, minint šimtąsias garsaus prancūzų kraštovaizdžio architekto mirties metines.
 Spalio-gruodžio mėn. kviečiame vaikus dalyvauti piešinių konkurse „Mano istorinis parkas“, skirtame E. F. André atminimui, jo kūrybos pažinimui ir puoselėjimui.

Pagrindinis konkurso organizatorius – E. F. Andrė klubas Lietuvoje  ir Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija. Pridedame piešinių konkurso nuostatus.


VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO ,,MANO ISTORINIS PARKAS" NUOSTATAI
 
1. BENDROJI DALIS
1.1.Konkursas švietimo įstaigose pradedamas 2011-10-05; darbai konkurso organizatoriams pateikiami iki 2011-11-29 darbo dienos pabaigos i Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galeriją, Vilniaus g. 39, Vilnius LT-01119, Vilniaus Mokytojų Namai. Nuo 2011-12-15 darbai eksponuojami Vilniaus Mokytojų namuose.
1.2. Konkurso organizatoriai. Konkursą organizuoja Edouard François André klubas Lietuvoje (toliau – Klubas) su socialiniais partneriais. Konkurso organizatoriams talkina Vilniaus miesto, Palangos miesto ir Trakų rajono savivaldybių administracijų švietimo skyriai, dailės mokyklos, Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija (Toliau – Vaikų galerija).
1.3. Konkurso vertinimo komisija. Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija) sudaroma iš Vaikų galerijos, dailės mokyklų ir Klubo atstovų. Komisija susideda iš penkių asmenų (pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, komisijos sekretorius, du nariai). Komisijos personalinė sudėtis paskelbiama darbų parodos atidarymo metu. Komisija savo darbą organizuoja laikydamasi nustatytų konkurso kriterijų ir objektyvumo, sąžiningumo bei profesinės etikos normų.
1.4. Konkurso tikslas – skatinti vaikų ir moksleivių domėjimąsi savo šalies kultūriniu paveldu, parku menu, istoriniais parkais; ugdyti moksleivių kurybiškumą, saviraišką ir meno suvokimą; prisidėti prie kultūrinio identiteto savivokos, savo krašto pažinimo ugdymo.
1.5. Darbų tematika. Konkursui teikiami su parkų menu ir jo istorija susiję darbai (piešiniai), pirmenybę teikiant E. F. Andrė sukurtų parkų Lietuvoje temai.
1.6. Darbų technika ir formatas. Konkursui teikiami laisvo formato lakštuose piešimo, akvarelės ar grafikos, tapybos, temperos ar kita technika atlikti darbai. Kitoje lapo pusėje pateikiama autoriaus informacija, nurodant autoriaus vardą ir pavardę, amžių, mokyklos pavadinimą ir adresą, piešinio/darbo pavadinimą.


2. KONKURSO DALYVIAI
2.1. Konkurse gali dalyvauti 6 – 16 metų vaikai ir moksleiviai. Dalyviai suskirstomi i tris amžiaus grupes: 6–10 metų (pirmoji grupė); daugiau nei 10 – 14 metų (2 grupė); daugiau nei 14 – 16 metų (3 grupė).
2.2. Darbų autoriai gali buti atskiri moksleiviai arba moksleivių grupė iki 3 asmenų. Vienas dalyvis (ar grupė) gali pateikti vieną darbą.
2.3. Darbai vertinami ir laureatai išaiškinami kiekvienoje grupėje atskirai.
2.4. Pateikdami darbus konkursui, dalyviai (piešinių autoriai) suteikia organizatoriams teisę vertinti darbus, juos eksponuoti parodose ir publikuoti leidiniuose, nemokant autoriams honoraro, bet išsaugant jų autorines teises.
2.5. Siunčiant darbus piešinių konkursui, pageidautinas mokyklos piešimo mokytojo tarpininkavimas (rekomendacija).
3. KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI
3.1. Pateiktų piešinių atitikimas konkurso temai.
3.2. Gebėjimas vaizdu perteikti parkų meno išraišką, struktūros elementus.
3.3. Darbo meniškumas, estetika ir piešinio kultūra.
3.4. Autoriaus pilietinės ir kulturinės pozicijos išraiška.
3.5. Vaizduotės ir kurybiško mąstymo sinergija.

4. LAUREATŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS
4.1. Trys – keturi geriausi darbai išaiškinami kiekvienoje amžiaus grupėje. Komisija turi teisę neskirti pirmosios ar kitų vietų, bet turi būti išaiškinti ir įvardinti geriausi darbai amžiaus grupėje. Šių darbų autoriai apdovanojami konkurso diplomais ir prizais.
4.2. Priklausomai nuo pateiktų piešinių kiekio ir įvairovės, Komisija turi teisę paskelbti iki septynių konkurso amžiaus grupės laureatų. Jie apdovanojami konkurso laureatų diplomais.
4.3. Atrinkti geriausi ir kiti konkurso laureatų darbai gali buti publikuojami Edouard François André klubo Lietuvoje ar kituose leidiniuose. Konkurso organizatoriai ir Komisija dės pastangas išleisti konkurso piešinių atvirukų rinkinį ar kitą publikaciją.
4.4. Konkurso nugalėtojų ir laureatų apdovanojimo ceremonija įvyks Vilniuje 2011 m. gruodžio mėn., užbaigiant E. F. Andrė metus, parodos atidarymo metu.
5. BAIGIAMOSIOS PASTABOS.
5.1. Per tris mėnesius po parodos uždarymo ir konkurso laureatų apdovanojimo, konkurso dalyviai gali atsiimti savo darbus iš organizatoriaus.
5.2. Neatsiimti darbai po 5.1 punkte nurodyto termino lieka konkurso organizatorių dispozicijoje.
5.3. Darbų pateikimas konkursui reiškia dalyvavimą ir sutikimą su konkurso sąlygomis bei šiais nuostatais.

Vilnius, 2011 m. spalio 3 d.

Komentarai